Sint-Laureinsesteenweg 2E 9900 Eeklo
PRIVACY POLICY

 1. WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

Deze Privacy Policy heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door “SERCO-CONSTRUCT”, besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te Sint-Laureinsesteenweg 2/E, met ondernemingsnummer BTW BE0883.934.076, (info@serco-construct.be), hierna de “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd.

De verwerkingsverantwoordelijke doet het mogelijke om uw privacy rechten zo goed mogelijk te respecteren. De verwerkingsverantwoordelijke leeft hierbij de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) na en/of iedere toekomstige of aanvullende wetgeving die van toepassing is.
 1. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens van sociale media account, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens,…

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:
  1. Persoonsgegevens die wij verwerken van klanten en hun medewerkers
 • Naam, voornaam
 • Facturatiegegevens
 • Contactgegevens inclusief emailadres, adres, telefoonnummer
 • Gegevens met betrekking tot de verschillende axctiviteiten die we aanbieden, zoals plannen, ontwerpen, foto’s van de werf,….
 • Overeenkomsten, precontractuele informatie en facturatiegegevens
 • Betaalgegevens, bestelgeschiedenis
 • Correspondentie
 • Andere informatie die relevant is om aan de contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.
  1. Persoonsgegevens die we verwerken van leveranciers en hun medewerkers
 • Naam, voornaam
 • Contactgegevens
 • Overeenkomsten, precontractuele informatie en facturatiegegevens
 • Correspondentie
 • bestelgeschiedenis
 • Andere informatie die relevant is om aan de contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.
  1. Persoonsgegevens die we verwerken via de website
 1. Contactformulier:
 • Naam
 • Adres
 • Gemeente
 • Onderwerp
 • E-mailadres
 • Bericht

 1. Cookies
 1. cookie policy
4. WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?
  1. Verwerkingsgronden:

We verwerken mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 1. Wettelijke verplichting:

Om te voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd aan de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van wettelijke en administratieve verplichtingen;

Om te voldoen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Deze opsomming is niet limitatief en onderhevig aan veranderingen.
 1. Noodzakelijk voor de uitvoering van haar overeenkomst:

Pre-contractuele fase:
 • Contacteren, reageren op een verzoek, onderhandelen;
 • Verstrekken en/of opvragen van informatie in het kader van het sluiten van een overeenkomst;
 • Opmaken van overeenkomsten;

Contractuele fase:
 • Klantenbeheer
 • Leveranciersbeheer
 • Uitvoeren van de contractuele opdracht
 1. Gerechtvaardigd belang:

Het verbeteren van de kwaliteit van de dienst, het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke, in de ruime zin.

Het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten van de onderneming.

Het garanderen van de veiligheid, zowel online, in onze gebouwen als op de werven.

Het contacteren van bestaande klanten voor commerciële doeleinden of het versturen van een nieuwsbrief of folder voor soortgelijke diensten of informatie omtrent onze diensten.
 1. Toestemming:

Nemen en gebruiken van foto’s van werven voor commerciële doeleinden zoals de website en sociale media pagina’s van de onderneming.

Het contacteren van prospecten voor commerciële doeleinden of het versturen van een nieuwsbrief of folder omtrent onze diensten

  1. Wijze van verwerken

Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie of een specifieke opdracht.

Uw gegevens worden steeds binnen de EER bewaard. Om haar diensten te kunnen aanbieden laat de Verwerkingsverantwoordelijke zich mogelijks bijstaan door een selectief aantal verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zoals een IT onderneming die het online platform host en onderhoudt, externe opleiders of trainers, partners waarmee we activiteiten organiseren,... Indien zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens wordt met hen de nodige garanties bekomen overeenkomstig de GDPR.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw gegevens gewist worden of geanonimiseerd.
 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

“Serco-Construct” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan de Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.
 1. RECHTEN VAN BETROKKENEN?

U hebt het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van uw opgeslagen persoonsgegevens, alsook ons gebruik van deze gegevens.

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ““Serco-Construct””. Daarnaast heeft u steeds het recht om ““Serco-Construct”” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “Serco-Construct” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “Serco-Construct” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@serco-construct.be, per post naar 9900 Eeklo, Sint-Laureinsesteenweg 2/E, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander document waarmee u geïdentificeerd kan worden. De kopie zal enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR.

6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door “Serco-Construct” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 1. Wijzigingen

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker dit webplatform niet verder te gebruiken. Hij kan de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke over gebruikers heeft opgeslagen.

Laats bijgewerkte versie: 16/08/2020


COOKIE POLICY

WIE?

“SERCO-CONSTRUCT”
Besloten Vennootschap
Sint-Laureinsesteenweg 2/E
9900 Eeklo

https://www.serco-construct.be
e-mail: info@serco-construct.be

BTW‐BE0883.934.076


WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.“SERCO-CONSTRUCT” maakt gebruik van volgende cookies OP DE WEBSITE:

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.
has_jsEigen cookie van Serco-Construct om de inhoud van de website weer te geven (Drupal)sessienoodzakelijk


2. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van deze website te vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Zo maakt deze website gebruik van een loginfunctie. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.


3. Third party cookies

Deze website maakt gebruik van volgende third party tools:
  • Google (Google Analytics, Google Double Click):
Google Analytics en Google Double Click zijn een online analysetools verstrekt door Google Inc. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van de website te volgen en te onderzoeken, om rapporten en statistieken te produceren met betrekking tot deze website en om deze te delen met andere Google-diensten. Google gebruikt mogelijks de verzamelde gegevens om de advertenties binnen haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Voor meer info, zie https://www.google.be/intl/nl_be/policies/privacy, voor opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Deze cookie werd privacyvriendelijk ingesteld overeenkomstig de handleiding van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_mrt_2018.pdf).

Google plaatst de volgende cookies:
CookieBeschrijvingDuurtijdType
Test_cookieDeze cookie wordt geplaatst door GooglesessieAnalytics
1P_JARDeze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.1 maandAdvertentie
CONSENTDeze cookie wordt geplaatst door Google om de verkregen toestemming bij te houden18 jaar Analytics
NIDDeze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.6 maandAdvertentie
ANIDDeze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.1 jaarAdvertentieBEHEER VAN COOKIES

Bij uw eerste bezoek aan deze website wordt U gevraagd om de bovenvermelde third party cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor deze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen om geen cookies te aanvaarden.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van deze website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen uit uw browser, uw computer of mobiel apparaat.

Als u deze website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer
 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
 • Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox
 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome
 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari
 • Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
 • Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.
Click ‘Save’.

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via info@serco-construct.be


Laatst bijgewerkte versie: 16/08/2020