Sint-Laureinsesteenweg 2E 9900 Eeklo
ARTIKEL 1 – Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden (versie 18 december
2019), dewelke van toepassing zijn op elk aanbod uitgaande van Serco-Construct
(hierna “Aanbod”), elke aanvaarding door de Klant van een Aanbod en in het
algemeen elke overeenkomst die tot stand komt tussen Serco-Construct en de Klant
(hierna “Overeenkomst”).
“Bijzondere voorwaarden”: specifieke voorwaarden die de Overeenkomst
omschrijven tussen de Klant en Serco-Construct en die prevaleren op de Algemene
Voorwaarden.
“Serco-Construct”: BVBA Serco-Construct, met maatschappelijke zetel te 9900
Eeklo, Sint-Laureinsesteenweg 2/E, met KBO-nummer BE 0883.934.076.
“Diensten”: alle diensten die door Serco-Construct worden geleverd in het kader
van een Overeenkomst.
“Goederen”: alle goederen en materialen die door Serco-Construct worden
geleverd in het kader van een Overeenkomst.
“Klant”: de (toekomstige) contractspartij van Serco-Construct aan wie een Aanbod
wordt gedaan en/of met wie een Overeenkomst tot stand komt alsook eventueel
met de Klant verbonden ondernemingen.
ARTIKEL 2 – Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen
1. Ieder aanbod of offerte is vrijblijvend tot op het ogenblik wanneer de Klant ze
aanvaardt. Aanvaarding geschiedt door ondertekening van de Klant door de offerte,
dan wel door de bevestiging per e-mail. Door dergelijke bevestiging wordt een
Overeenkomst geacht volledig en rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen.
2. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de algemene
voorwaarden van de Klant nooit van toepassing.
3. Wijzigingen aan de Overeenkomst dienen steeds schriftelijk gevraagd en
bevestigd te worden. Indien een wijziging meerkosten of meerwerken veroorzaakt,
mogen deze door Serco-Construct in rekening gebracht worden.
ARTIKEL 3 - Levering
1. Serco-Construct levert alle redelijke inspanningen om de Goederen/Diensten
binnen de termijn te leveren zoals bepaald in de Overeenkomst. De Klant erkent dat
de leveringstermijn slechts indicatief is en dus geen resultaatsverbintenis creëert in
hoofde van Serco-Construct en evenmin een grond uitmaakt om de ontbinding van
de Overeenkomst en/of een schadevergoeding van Serco-Construct te vorderen.
2. De levering en aanvaarding van Goederen is steeds af fabriek. Kosten en risico
van lading en transport zijn ten laste van de Klant. Alle belastingen, taksen en/of
heffingen, van welk aard ook, m.b.t. de Goederen of het transport ervan, met
inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de totstandkoming van
de Overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de Klant.
3. Serco-Construct is gerechtigd de Overeenkomst of onderdelen ervan uit te
besteden aan derden of te laten verrichten door derden.
4. Indien Serco-Construct door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt
verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of
de overmacht was te voorzien, is Serco-Construct gerechtigd zonder enige
verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een schriftelijke
mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen,
onverminderd het recht van Serco-Construct op betaling door de Klant voor reeds
door Serco-Construct verrichte prestaties voordat sprake was van een
overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel
of gedeeltelijk op te schorten.
ARTIKEL 4 – Betalingsmodaliteiten en zekerheden
1. De Klant erkent dat volgende omstandigheden van rechtswege aanleiding geven
tot een ontbinding van de Overeenkomst in de zin van dit artikel, tenzij Serco-
Construct schriftelijk afstand doet van deze verbreking en de uitvoering van de
Overeenkomst nastreeft, waartoe Serco-Construct het recht heeft:
- Niet-betaling door de Klant van uit hoofde van de Overeenkomst
verschuldigde voorschot of restsaldo binnen de 15 dagen na ingebrekestelling
door Serco-Construct;
- Faillissement of ontbinding van de Klant;
- Een inbreuk op de bepalingen van de Overeenkomst waarin de sanctie van
ontbinding uitdrukkelijk werd voorzien;
- Weigering om Diensten en/of Goederen af te nemen.
2. De Klant is verplicht tot contante betaling van alle bedragen verschuldigd
ingevolge de Overeenkomst, dit na ontvangst door de Klant van de factuur van
Serco-Construct en dit op de zetel van Serco-Construct, dit behoudens
andersluidende afspraken in de Overeenkomst.
3. Bij laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de
Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, is Serco-Construct
gerechtigd alle leveringen te schorsen en de geleverde Goederen terug te nemen.
Bovendien heeft Serco-Construct in dat geval van rechtswege recht op een
schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van
50,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald
overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van
betalingsachterstand bij handelstransacties.
4. De Klant doet afstand van zijn recht om betaling van verschuldigde bedragen op
te schorten ingeval van een eigen vordering of klacht en doet aldus afstand van de
exceptie van niet-nakoming.
5. Alle geleverde Goederen blijven de volledige eigendom van Serco-Construct tot
de integrale betaling van alle vorderingen van Serco-Construct, zo in hoofdsom,
kosten en interesten, op grond van de Overeenkomst en/of eerdere dan wel latere
overeenkomsten van dezelfde aard alsook eventuele schadevergoedingen t.a.v.
dezelfde Klant of haar verbonden ondernemingen. Ieder risico voor beschadiging of
verlies van de Goederen is ten laste van de klant.
6. Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zowel
contractuele als buitencontractuele, t.a.v. Serco-Construct, verleent de Klant een
pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke
hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van
prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele
aansprakelijkheid.
7. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook
al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.
8. Het voorleggen door Serco-Construct van een rekeninguittreksel volstaat om het
bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Klant te bepalen (incl. levering van de
Goederen en Diensten) en het bewijs ervan te leveren.
ARTIKEL 5 – Aansprakelijkheid
1. Serco-Construct verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de
overeenkomst, aan de Klant informatie te verschaffen met betrekking tot de
overeenkomst. Serco-Construct is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid
of nauwkeurigheid van de informatie die aan de Klant wordt verschaft voorafgaand
aan het sluiten van de Overeenkomst.
2. Serco-Construct verbindt zich de Overeenkomst naar best weten en kunnen uit
te voeren (inspanningsverbintenis), doch Serco-Construct aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Klant beoogde doel
en verbindt zich tot geen enkele resultaatsverbintenis.
3. Serco-Construct is slechts aansprakelijk ingeval van bedrog, fraude en opzettelijke
fout. Behoudens het voorgaande, is Serco-Construct niet aansprakelijk voor of
gehouden tot vergoeding van immateriële, indirect of gevolgschade met inbegrip
(doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving,
productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de
algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. Serco-Construct
is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor zware of opzettelijke fouten
begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het
kader van de uitoefening van hun professionele activiteiten.
4. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijk fout of zware fout, is de contractuele
en buitencontractuele aansprakelijkheid van Serco-Construct jegens de Klant ten
alle tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de
aansprakelijkheidsverzekering die door Serco-Construct werd afgesloten.
Onverminderd het voorgaande, is de totale contractuele en buitencontractuele
aansprakelijkheid van Serco-Construct voor alle schadegevallen die zich zouden
voordoen tijdens de ganse duur van de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot het
aan de Klant gefactureerde bedrag gedurende het jaar voor het Schadegeval.
5. Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens Serco-Construct
vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde
rechtbank binnen een termijn van 1 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak
gebaseerd is door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.
ARTIKEL 6 – Klachten en garantie
1. De Klant dient de geleverde Goederen/Diensten onmiddellijk na te zien.
Eventuele zichtbare gebreken moeten per aangetekend schrijven aan Serco-
Construct worden gemeld binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering. Na
die termijn staat de aanvaarding van de Goederen/Diensten door de Klant vast en
staat Serco-Construct enkel nog in voor verborgen gebreken, die door de Klant per
aangetekend schrijven, binnen 5 kalenderdagen na kennisname van het verborgen
gebrek, met een gedetailleerde beschrijving van het verborgen gebrek, ter kennis
wordt gegeven aan Serco-Construct.
2. De garantie beperkt zich tot de kosteloze vervanging van het gebrekkige Goed of
de kosteloze heruitvoering van de gebrekkige Dienst.
3. De garantie vervalt ingeval van herstellingen of vervangingen door derden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Serco-Construct.
4. Een klacht schort de betalingsverplichtingen van de Klant op generlei wijze op.
ARTIKEL 7 – Varia
1. De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke
bepaling van de Algemene Voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten
gevolg ressorteren en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de
geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet
leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.
2. De nietige of onafdwingbare bepaling zal in onderling overleg door de Partijen,
die daarover naar best vermogen en te goeder trouw zullen onderhandelen,
vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige
economische draagwijdte.
Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op alle contracten met Serco-Construct en leveringen en werken door Serco-
Construct is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder
de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de
maatschappelijke zetel van Serco-Construct.